tüfa ta partícula, R

re

part

solamente, solo.

Re Zulli pigeken müten. ‘Solo me dicen Zulli no más.’ [MPZL]
Re kochüke iyael kümentuken. ‘Solo me gustan las comidas dulces.’ [MPZL]


Gütxamkan