tüfa ta M, verbo

müñetu –

v

bañarse, ducharse; bañar a alguien.

Fill antü müñetuken. ‘Me ducho todos los días.’ [MPZL]


iney indicativo condicional imperativo
iñche müñetun müñetuli müñetuchi
eymi müñetuymi müñetulmi müñetuge
fey müñetuy müñetule müñetupe
iñchiw müñetuyu müñetuliyu müñetuyu
eymu müñetuymu müñetulmu müñetumu
feyegu müñetuygu müñetule egu müñetupe egu
iñchiñ müñetu müñetuliyiñ müñetu
eymün müñetuymün müñetulmün müñetumün
feyegün müñetuygün müñetule egün müñetupe egün