tüfa ta k, verbo

kulli –

vt

pagar.

Kulliafun. ‘podría pagar.’ [MPZL]


iney indicativo condicional imperativo
iñche kullin kullili kullichi
eymi kulliymi kullilmi kullige
fey kulliy kullile kullipe
iñchiw kulliyu kulliliyu kulliyu
eymu kulliymu kullilmu kullimu
feyegu kulliygu kullile egu kullipe egu
iñchiñ kulli kulliliyiñ kulli
eymün kulliymün kullilmün kullimün
feyegün kulliygün kullile egün kullipe egün

Comparte esto: