tüfa ta k, verbo

kellu –

vt

ayudar.

¿Kelluafeyu? ‘¿Te podría ayudar?’


iney indicativo condicional imperativo
iñche kellun kelluli kelluchi
eymi kelluymi kellulmi kelluge
fey kelluy kellule kellupe
iñchiw kelluyu kelluliyu kelluyu
eymu kelluymu kellulmu kellumu
feyegu kelluygu kellule egu kellupe egu
iñchiñ kellu kelluliyiñ kellu
eymün kelluymün kellulmün kellumün
feyegün kelluygün kellule egün kellupe egün

Comparte esto: