tüfa ta a, verbo

amelkantu –

vt

actuar teatralmente.

Alicia ayükey ñi amelkantual. ‘A Alicia le gusta actuar.’ [MPZL]


iney indicativo condicional imperativo
iñche amelkantun amelkantuli amelkantuchi
eymi amelkantuymi amelkantulmi amelkantuge
fey amelkantuy amelkantule amelkantupe
iñchiw amelkantuyu amelkantuliyu amelkantuyu
eymu amelkantuymu amelkantulmu amelkantumu
feyegu amelkantuygu amelkantule egu amelkantupe egu
iñchiñ amelkantu amelkantuliyiñ amelkantu
eymün amelkantuymün amelkantulmün amelkantumün
feyegün amelkantuygün amelkantule egün amelkantupe egün