tüfa ta a, verbo

allkütu –

vt

escuchar.

Allkütuge ti gütxam. ‘Escucha la conversación.’ [MPZL]


iney indicativo condicional imperativo
iñche allkütun allkütuli allkütuchi
eymi allkütuymi allkütulmi allkütuge
fey allkütuy allkütule allkütupe
iñchiw allkütuyu allkütuliyu allkütuyu
eymu allkütuymu allkütulmu allkütumu
feyegu allkütuygu allkütule egu allkütupe egu
iñchiñ allkütu allkütuliyiñ allkütu
eymün allkütuymün allkütulmün allkütumün
feyegün allkütuygün allkütule egün allkütupe egün