tüfa ta a, verbo

allkü –

vt

oir, escuchar.

Ka femgechi allküñmafi tañi nütxamkan. ‘También les escuchó su conversación.’ [FED4]


iney indicativo condicional imperativo
iñche allkün allküli allküchi
eymi allküymi allkülmi allküge
fey allküy allküle allküpe
iñchiw allküyu allküliyu allküyu
eymu allküymu allkülmu allkümu
feyegu allküygu allküle egu allküpe egu
iñchiñ allkü allküliyiñ allkü
eymün allküymün allkülmün allkümün
feyegün allküygün allküle egün allküpe egün